Postes / Esteios

  Postes lote maior baixa res

 

Tipos:

7 X 8 cm
7 x 9 cm
7 x 10 cm

Armadura:

4 fios de aço de 4mm de espessura